OR & MR

Ouderraad

De ouderraad heeft de vorm van een stichting en bestaat uit een groep van enthousiaste ouders en houdt zich voornamelijk bezig met de extra activiteiten die plaatsvinden naast de reguliere lessen. De school overlegt samen met de OR over de invulling van deze extra activiteiten: zoals bijvoorbeeld de voorleeswedstrijd, de Sinterklaasviering en de slotdag. De OR ondersteunt en coördineert de uitvoering van deze activiteiten. De OR vergadert circa 6 keer per jaar.

Om de feestelijke activiteiten mogelijk te maken, vraagt de OR de ouders een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Ieder school jaar organiseert de OR een moment waarop zij een overzicht presenteert van de besteding van de ouderbijdragen over het afgelopen jaar. De bijdrage bedraagt op dit moment omstreeks € 55,- per kind per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd, voor meer informatie zie de schoolgids.

Voorzitter: W. Verhagen
Secretaresse: Mw. Y. Verkooyen
Penningmeester: Mw. A. Staal
Lid: Dhr. E. Koevoet
Lid: Mw. P. Lambert
Lid vanuit het team: juf Lisanne

Medezeggenschapsraad

In het basisonderwijs hebben het personeel en de ouders inspraak in de besluitvorming van het schoolbestuur. Die inspraak ligt vastgelegd in het MR-Reglement. De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden betreffende een aantal aangelegenheden van de school. Regelmatig komt de MR bijeen om te vergaderen. De vergaderingen zijn in principe openbaar.

De MR is samengesteld uit 2 ouders en 2 personeelsleden. De directie is in principe als adviserend lid vertegenwoordigd.

Ouder: Dhr. R. Hallensleben
Ouder: Mw. A. Broos
Adviserend lid: Mw. E. Dingemans
Lid team en voorzitter: juf Carolien
Lid team: juf Susan

Blijf ons volgen

Wil je contact opnemen?